zaterdag 29 mei 2021

The Beatles Era: een nieuw boekje over het geheim van The Beatles (met deel 2 van de podcast The Beatles en de Boeken)

[Read the English version of this blogpost below the Dutch version]

Afgelopen week verscheen het tweede deel van de podcast The Beatles en de Boeken, die ik met de heren van Fab4Cast mocht maken. Daarin bespreken we onze eigen favoriete Beatlesboeken, maar ook titels die we minder goed of juist weer erg opvallend vonden. Eén van de boeken die ik in de podcast als "nieuw en opvallend" benoemde, is een recent boekje van de Nederlandse auteur Peter Eijgenhuijsen, "The Beatles Era: a quest for the secret of The Beatles." Daarover wil ik het deze week graag hebben.


Wat maakt en houdt The Beatles uniek?
Begrijpen we eigenlijk goed waarom een band als The Beatles als een uniek fenomeen wordt beschouwd? Al decennia doen historici, schrijvers, mediamakers en liefhebbers hun best om te ontdekken en te duiden hoe het mogelijk was dat vier vrienden uit het noorden van Engeland de wereld veroverden. Met hun benadering van liedjes schrijven, opnemen en uitvoeren. Maar met nog zoveel meer. Wat maakt en houdt The Beatles uniek en waarom hebben we het over een eeuw waarschijnlijk nog steeds over ze?
We zijn er nog steeds bij
In zijn recent verschenen boekje "The Beatles Era: a quest for the secret of The Beatles" deelt Peter Eijgenhuijsen op een knappe en compacte manier in honderd pagina's zijn zoektocht naar het geheim van The Beatles. Daarbij reflecteert Eijgenhuijsen op wat het betekent om in "The Beatles Era" te leven. Allemaal zijn we in die gelukkige omstandigheid. Al is de band decennia geleden gestopt: velen van ons maakten de opmars, de neergang, maar ook de solojaren van de Fab Four mee. Anderen haakten pas in die solojaren aan. Hoe dan ook: met twee nog levende Beatles in ons midden, behoren we nog tot wat Eijgenhuijsen The Beatles Era noemt. En dat maakt ons natuurlijk tot bevoorrechte mensen.Een tijdperk in vijf periodes
Die helikopterview op het Bealtestijdperk van de schrijver, vond ik wel een fijne. Het maakt zijn boek tot een helder en goed leesbaar essay, waarin hij het tijdperk indeelt in secties: Before The Beatles, The Beatles Years, The Solo Years, The Reduced Solo Years, After The Beatles, waarbij wij ons vanzelfsprekend nu in de periode van The Reduced Solo Years bevinden. Nog steeds zijn we ooggetuigen van hoe Paul McCartney en Ringo Starr bouwen aan hun creatieve erfenis, maar zelf inmiddels ook reflecteren op hun eigen erfgoed. Dat kunnen we Bach, Mozart, Rembrandt of Leonardo da Vinci niet meer zien doen. Het is goed je dat te realiseren.
Less is more
Less is more is bij Eijgenhuijsen, wanneer hij ons in sneltreinvaart maar "spot on" meeneemt door de vijf periodes van The Beatles Era. Daarin onderzoekt hij, zij het compact, hoe tijd, plaats, maatschappelijke en culturele omstandigheden invloed hadden op het succes van The Beatles en hoe ze zichzelf en die omstandigheden als fenomeen versterkten. Het was een wisselwerking en wel een hele mooie. In het onderdeel "The Secret Of Their Music" zet de schrijver kort, goed en chronologisch van een aantal essentiële nummers uit het Beatlesrepertoire op een rij wat ze zo uniek, origineel of vernieuwend maakt. Uiteraard zijn daar bibliotheken over volgeschreven, maar Eijgenhuijsen doet het zo to the point, dat het gewoon verfrissend is om al die unique selling points weer eens verzameld te zien.


Het viermanschap
In The Four Covers Of An Album Cover staat de schrijver stil bij het viermanschap dat John, Paul en George en Ringo waren. Hoe grepen hun persoonlijkheden en talenten in elkaar, waarmee ze elkaar een aantal jaren tot grote creatieve hoogten wisten te stuwen? Waar lag hun individuele kracht en waarom was het geheel groter dan de som der delen? Verwacht hier geen lange beschouwingen. Eijgenhuijsen zegt hier gewoon waar het volgens hem om draait. In zijn fictief ingestoken hoofdstuk "Without The Beatles" probeert de schrijver uit te leggen hoe de muziekwereld er uit zou hebben gezien, als The Beatles niet die grote, invloedrijke band waren geworden. Een zeer interessante reflectie op hoe het óók had kunnen lopen. Met een humoristische down-to-earth benadering.Grote lijnen, maar met de juiste details
Ik vond The Beatles Era een knap geschreven en intelligente poging om grip te krijgen op de magie van The Beatles en de manier waarop ze ons en de wereld beïnvloed hebben. Eijgenhuijsen beheerst de techniek van het verhalen vertellen, door vaart te houden en de grote lijnen in te kleuren met essentiële details. Dat leverde een bijzondere publicatie op. En het was een prima keuze om het direct in het Engels (in eigen beheer) uit te geven. Het is precies het beknopte boekje dat ik zou willen geven aan iemand die zegt niet goed te begrijpen wat die Beatles nu eigenlijk betekenden, waarom ze zo groot konden worden en.... we het nog steeds in verwondering over ze hebben. Voeg het toe aan je verzameling! Alleen via Amazon.de kun je zowel de paperback- als de Kindle-edition van het boek vinden.
The Beatles en de Boeken: verder luisteren
In de podcast van afgelopen week deelden Wibo, Jan Cees, Michiel en ik onze favoriete Beatlesboeken. Daarbij wisten we elkaar zelfs nog te verrassen en te inspireren. Ben je nog op zoek mooi zomerleesvoer over The Fab Four? Luister dan beslist even mee. Houd pen en papier bij de hand, want er volgen fijne tips!
English:

The Beatles Era: a new book on the secret of The Beatles (with part 2 of the podcast The Beatles and the Books)

Last week the second part of the podcast The Beatles and the Books appeared, which I was allowed to make with the guys from Fab4Cast. In it we discuss our own favorite Beatles books, but also titles that we found less good or very striking. One of the books I called "new and striking" in the podcast is a recent book by Dutch author Peter Eijgenhuijsen, "The Beatles Era: a quest for the secret of The Beatles." I'd like to talk about that this week.


What makes and keeps The Beatles unique?
Do we really understand why a band like The Beatles is considered a unique phenomenon? For decades historians, writers, media makers, and enthusiasts have done their best to discover and explain how it was possible that four friends from the north of England conquered the world. With their approach to song writing, recording and performing. But with so much more. What makes and keeps The Beatles unique and why are we probably still talking about them a century from now?We're still part of it
In his recently published book "The Beatles Era: a quest for the secret of The Beatles" Peter Eijgenhuijsen shares his search for the secret of The Beatles in a clever and compact way in a hundred pages. In doing so, Eijgenhuijsen reflects on what it means to live in "The Beatles Era" We are all in that happy circumstance. Although the band stopped decades ago: many of us experienced the rise, the
decline, but also the solo years of the Fab Four. Others only hooked up in those solo years. Anyway: with two living Beatles in our midst, we still belong to what Eijgenhuijsen calls The Beatles Era. And that, of course, makes us privileged people.An era in five periods
I liked that helicopter view of the writer. It makes his book a clear and easily readable essay, in which he divides the era into sections: Before The Beatles, The Beatles Years, The Solo Years, The Reduced Solo Years, After The Beatles, naturally taking us now to the period of The Reduced Solo Years. We are still eyewitnesses of how Paul McCartney and Ringo Starr build on their creative legacy, but now also reflect on their own heritage. We can no longer see Bach, Mozart, Rembrandt, or Leonardo da Vinci doing that. It is good to realize that.
Less is more
Less is more with Eijgenhuijsen, when he takes us "at lightning speed" through the five periods of The Beatles Era. In it he examines, albeit compactly, how time, place, social and cultural circumstances influenced the success of The Beatles and how they as a phenomenon strengthened those circumstances and themselves. It was an interaction and a very nice one. In the section "The Secret Of Their Music", the writer briefly, well, and chronologically lists from a number of essential songs from the Beatles repertoire what makes them so unique, original or innovative. Of course libraries have been written about this, but Eijgenhuijsen does it so to the point that it is simply refreshing to see all those unique selling points collected again.


The foursome
In “The Four Covers Of An Album Cover”, the writer reflects on the foursome that were John, Paul, George, and Ringo. How did their personalities and talents come together, with which they managed to push each other to great creative heights for a number of years? What where their individual strengths and why was the whole greater than the sum of its parts? Don't expect long reviews here. Eijgenhuijsen
simply says what he thinks it is all about. In his fictionalized chapter "Without The Beatles", the author tries to explain what the music world would have been like if The Beatles hadn't become that big influential band. A very interesting reflection on how things could have turned out. With a humorous down-to-earth approach.
Big lines, but with the right details
I thought The Beatles Era was a well-written and intelligent attempt to get to grips with the magic of The Beatles and the way they've influenced us and the world. Eijgenhuijsen masters the technique of storytelling, by keeping pace and coloring the big picture with essential details. That resulted in a special publication. And it was a great choice to publish it directly in English (self-published). It's exactly the succinct little book I'd like to give to someone who says they don't really understand what
those Beatles really meant, why they got so big, and... why we're still talking about them in wonder. Add it to your collection! Only through Amazon.de can you find both the paperback and Kindle editions of the book.The Beatles and the Books: continue Listening
In last week's podcast (in Dutch, see end section of the Dutch article above), Wibo, Jan Cees, Michiel and I shared our favorite Beatles books. We even managed to surprise and inspire each other. Are you still looking for great summer reading material about The Fab Four? Then be sure to listen in. Keep a pen and paper handy, because there are great tips to follow!

8 opmerkingen:

 1. Ou dan gasn we dat boekje maar aanschaffen 😊

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Anne. Zoals altijd weer genoten van je blog. Even wat opmerkingen
  Is Peter Eijgenhuijsen nou een Belg of Nederlander. Jij vindt het boekje in het Engels een prima idee. Leespubliek uit de jaren 50 zoals ik kunnen Engels goed verstaan en spreken. Lezen kan maar kost meer moeite. Had ook graag het boekje in het Nederlands gezien.
  Voor de rest shappo. Grts Ad Tervoort

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Ad,

   Peter is volgens mij een Nederlander. Ik kan me voorstellen dat hij zich met zijn boekje op een internationaal publiek richt. Het kan dan inderdaad voor sommige mensen wat lastiger te lezen zijn. Wie weet komt er nog eens een vertaling.

   Verwijderen
 3. Hello, goodbye,

  Persoonlijk lees ik het liefst in het Nederlands.

  Het Engels van The Beatles versta ik redelijk.
  Maar.......
  Een Nederlander die Engels spreekt, heb ik regelmatig moeite mee.
  Op Beatlesdagen verstond ik de Engelse gast goed en
  de Nederlander die de gast op het podium in het Engels vragen stelde,
  ging mij moeilijker af.

  P.S. Groet aan Ad Tervoort.

  Groet,
  Cornelis.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hello, goodbye,

   Nog een P.S.
   Ik heb zo'n 6 meter of langer aan Boeken
   van The Beatles en hun solo-periode.
   Boeken van The Beatles wegdoen, neen.
   Dat ik ze goed of minder goed vindt maakt mij niet uit.

   Cornelis

   Verwijderen
  2. Zes meter is indrukwekkend! :-) Lekker zuinig op zijn!

   Verwijderen